Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují uživateli naší nabídky druh, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů. „Osobními údaji“ jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Ke shromažďování, zpracování a používání osobních údajů dochází pouze v tom případě, pokud jste s tím projevili souhlas nebo pokud to dovoluje zákon. Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů a jejich bezpečnosti a  shromažďujeme co nejméně osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoliv stáhnout, uložit a vytisknout na https://cz.vsmabrasives.com/ochrana-osobnich-udaju

Upozorňujeme na to, že přenos dat v síti internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat mezery v bezpečnosti. Není tak možná stoprocentní ochrana údajů před třetími stranami.

Jméno a adresa správce osobních údajů
Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jiných právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení s charakterem ochrany osobních údajů je:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17
30165 Hannover
T +49 511 3526 0
F +49 511 3521 315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce údajů:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Berliner Straße 1
49201 Dissen
T +49 5421 30 89 518
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

V případě dotazů či připomínek se může subjekt údajů na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoli obrátit.

Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů

Protokolové soubory

Naši webovou stránku můžete navštívit, aniž byste zadávali informace o své osobě. Při každém vstupu na naši webovou stránku se z vašeho internetového prohlížeče přenášejí údaje týkající se používání a ukládají se do protokolových souborů (Server-Logfiles). K těmto uloženým údajům patří např. IP adresa, datum a čas návštěvy, název a URL navštíveného souboru, webová stránka, z níž jste přišli na naši stránku (referrer URL), údaje o prohlížeči, operační systém počítače uživatele, přenesené množství dat a dotazující se poskytovatel. Tyto údaje slouží k zajištění bezproblémového spojení webové stránky, pohodlného používání naší webové stránky a pro statistické, interní účely. 

Shromažďování údajů pro plnění smlouvy

Další osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud s takovým shromažďováním uživatel v souladu se zákonnými ustanoveními souhlasí nebo pokud takové shromažďování povoluje zákon. 

Tyto osobní údaje používáme k zodpovězení otázek uživatele, ke zpracování smluv uzavřených s uživatelem a pro jakoukoliv technickou správu. Používáme pouze takové osobní údaje, jejichž zpracování nevylučuje zákon, pokud neexistuje nějaká výjimka. 

Kontaktní formulář

V případě jakýchkoliv dotazů vám nabízíme možnost spojit se s námi prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webové stránce. V tomto případě je nutné zadat platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo dotaz zaslal, a mohli odpovědět. Další údaje můžete zadat dobrovolně. Zpracování osobních údajů za účelem navázání kontaktu s námi se řídí čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Námi shromážděné osobní údaje pro použití kontaktního formuláře se po vyřízení vašich dotazů automaticky mažou.

Portál kariéra / Žádost o místo

V naší sekci Kariéra máte možnost si u nás podat žádost o místo z vlastní iniciativy nebo se ucházet o vypsanou pracovní pozici. Zadání osobních údajů uchazeče je v tomto případě nutné, abychom vaši žádost mohli plně vyhodnotit a posoudit a spojit se s vámi v rámci procesu ucházení se o místo. Veškeré informace, které zde poskytnete, poskytujete dobrovolně. Zpracování osobních údajů za účelem zpracování se řídí čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje, které jsme od vás shromáždili pro použití formuláře, i další přenášené soubory budou po ukončení procesu podání žádosti odstraněny.

Předávání osobních údajů

Nedochází k předávání vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než níže uvedeným účelům. Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze tehdy,

 • pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR, je předání nutné k uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR a neexistuje žádný důvod předpokládat, že převažuje váš oprávněný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly dále předávány,
 • pro případ, že pro předání existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. c GDPR a
 • pokud to povoluje zákon a je to nutné podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR pro vypořádání smluvních vztahů s vámi.

Práva subjektu údajů

Máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR požádat o informaci o druhu a rozsahu námi shromážděných osobních údajů, zejména o jejich zpracování, o plánované době uchování, další existenci a předání třetím osobám;
 • podle čl. 16 GDPR vyžádat neprodleně opravu svých nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo jejich doplnění;
 • podle čl. 17 GDPR vyžádat výmaz svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není nutné pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a informaci, k plnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, popř. alternativně podle čl. 18 GDPR omezení zpracování údajů;
 • podle čl. 20 GDPR získat osobní údaje a požádat o jejich přenos k jinému správci;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete již udělený souhlas kdykoliv odvolat. V tomto případě už pak do budoucna nebudeme smět zpracovávat osobní údaje, jichž se dřívější souhlas týkal a
 • podle čl. 77 GDPR si můžete stěžovat u dozorového úřadu. Zpravidla se v tomto případě můžete obrátit na dozorový úřad.

Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace nebo můžete vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nemusíte uvádět konkrétní situaci a vaše údaje nebudeme pro tyto účely zpracovávat. Budete-li chtít uplatnit své právo na odvolání souhlasu či právo vznést námitku, napište nám e-mail na info@vsmabrasives.com

Zabezpečení dat

Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich osobních údajů neoprávněnými osobami. Přes pravidelné kontroly však úplná ochrana proti všem nebezpečím není možná.

Webová stránka na mnoha místech používá k šifrování průmyslový standard SSL (Secure Sockets Layer). Tím je zajištěna důvěrnost vašich osobních údajů přes internet. Je-li jednotlivá stránka našeho webu přenášena šifrovaně, poznáte podle symbolu klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Cookies

Naše webová stránka používá soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají z internetového prohlížeče na koncovém přístroji (počítači, tabletu, smartphonu atd.) uživatele. Ten je pak při návštěvě webové stránky uložen. Získává informace o návštěvě webové stránky a při opakované návštěvě k nim má pravidelný přístup. Používání souborů cookies nám umožňuje optimalizovat naši on-line nabídku. Soubory cookies dále používáme k analýze chování návštěvníků našich stránek na internetu a umožňují cílenou reklamu podle zájmů. Bez použití cookies není možné nabídnout některé funkce naší internetové stránky. Pro tyto funkce je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 (1) písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu na výše uvedených účelech. To však neznamená, že tím bezprostředně získáme informace o vaší identitě, neboť údaje se neukládají společně s vašimi ostatními osobními údaji.

Většina prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Svůj prohlížeč však můžete konfigurovat tak, aby se na vašem počítači neukládaly žádné soubory cookies nebo se objeví upozornění, než se uloží nový soubor cookie. Úplná deaktivace souborů cookies však může vést k tomu, že nebudete moci využít všechny funkce naší webové stránky.

Nástroje pro sledování

Níže uvedená a námi používaná opatření pro sledování realizujeme na základě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f GDPR. Použitím opatření pro sledování chceme zajistit design stránky podle potřeb a kontinuální optimalizaci naší webové stránky. Nástroje pro sledování používáme dále pro statistické účely, pro vyhodnocení používání naší webové stránky a za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy platí jako oprávněné ve smyslu výše uvedeného předpisu. Příslušné účely zpracování osobních údajů a kategorií údajů naleznete v příslušných nástrojích pro sledování.

Google Analytics

Na naší stránce používáme službu Google Analytics třetí strany Google (dále jen „Google“): Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html,
Informace k ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
a Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily uživatelů a používají se soubory cookies. Informace získané pomocí souborů cookies o vašem používání této webové stránky, jako jsou

 • druh a verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • URL refferer (dříve navštívená stránka),
 • hostname přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas požadavku serveru,

se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají na neomezenou dobu. Informace se používají pro vyhodnocení používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a  k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetu a používáním internetu pro účely průzkumu trhu a vytváření webových stránek podle potřeby. Tyto informace můžou být také předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás ale, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Ukládání údajů vygenerovaných souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit tak, že si instalujete plugin prohlížeče Add-On nebo soubor cookie Opt-out. 

Můžete také zabránit ukládání údajů vygenerovaných cookies o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google, pokud si stáhnete plugin pod následujícím odkazem a nainstalujete si ho: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, které probíhalo na základě souhlasu do doby odvolání. Subjekt údajů je o tom před udělením souhlasu informován. Odvolání souhlasu musí být stejně snadné jako jeho udělení.

Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizelp“ pro zajištění anonymního sledování IP adres (tzv. maskování IP adres). To znamená, že přiřazení IP adres není možné. Společnost Google nikdy nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty.

Alternativně máte možnost zabránit zpracování údajů společností Google kliknutím na následující odkaz: Klikněte zde pro vyloučení z měření Google Analytics. Společnost Google je certifikována pro dohodu o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“.

Další informace naleznete v podmínkách o používání společnosti Google a v jejích obchodních podmínkách, zejména na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=en

Google Maps

Na této webové stránce používáme nabídku Google Maps. Díky tomu vám můžeme přímo na webové stránce zobrazit interaktivní mapy a umožníme vám tak pohodlné používání funkce Mapy.

Návštěvou webové stránky získá společnost Google informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku naší webové stránky. To se děje bez ohledu na to, zda společnost Google vám poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud uživatelský účet nemáte. Jste-li přihlášení na Google, vaše údaje se přímo přiřadí k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazování ke svému profilu, musíte se od služby Google odhlásit před aktivací tlačítka. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro nastavení své webové stránky. Takové vyhodnocení probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování odpovídající reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vaší aktivitě na naší webové stránce. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž pro výkon tohoto práva se musíte obrátit na společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem Plug-in získáte v Zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Tam obdržíte také další informace o právech týkajících se ochrany osobních údajů a o možnostech nastavení pro ochranu soukromí: policies.google.com/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA, a proto podepsala dohodu mezi EU a USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Služby sociálních médií

YouTube

Do naší on-line nabídky jsme integrovali videa z YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a můžete je zhlédnout přímo na naší webové stránce. Všechna jsou integrována v „rozšířeném režimu ochrany osobních údajů“, tedy společnosti YouTube nejsou přenášeny žádné údaje o vás jako uživateli, pokud si videa nepřehrajete. Vaše osobní údaje se přenášejí až po té, co si videa přehrajete. Na toto přenášení osobních údajů nemáme žádný vliv.

Jste-li přihlášení na Google, vaše údaje se přímo přiřadí k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazování ke svému profilu, musíte se od služby YouTube odhlásit před aktivací tlačítka. Společnost YouiTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro nastavení své webové stránky. Takové vyhodnocení probíhá zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování odpovídající reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vaší aktivitě na naší webové stránce. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, přičemž pro výkon tohoto práva se musíte obrátit na společnost YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování společností YouTube získáte v jejích Zásadách ochrany osobních údajů. Tam obdržíte také další informace o svých právech a o možnostech nastavení pro ochranu soukromí: policies.google.com/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA, a proto podepsala dohodu mezi EU a USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Souhlasím s tím, aby společnost VSM používala soubory cookie pro analytické účely.
Bližší informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Návštěvou naší webové stránky souhlasíte s používáním cookies.
OK